Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Hjem   >   Nyheter   >   14 meter høyere enn «lovlig»
Ånesøyan Storhall AS får trolig dispensasjon fra planbestemmelsene og får dermed lov å bygge med mønehøyde over 9 meter. Skisse: Hugaas Entreprenør

Ånesøyan Storhall AS får trolig dispensasjon fra planbestemmelsene og får dermed lov å bygge med mønehøyde over 9 meter. Skisse: Hugaas Entreprenør

14 meter høyere enn «lovlig»

 

HEMNE: Den nye storhallen i Ånesøyan kommer til å ruve i terrenget med en mønehøyde på nærmere 23 meter. Ånesøyan Storhall AS søker derfor om dispensasjon fra planbestemmelsene.

 

Ånesøyan Storhall AS søker nå Hemne kommune om dispensasjon fra paragraf 2 i planbestemmelsene i Kommuneplanens arealdel. Mønehøyde på den nye hallen blir 22,5 meter, mens reglene angir maks mønehøyde til 9 meter.

 

I dispensasjonssøknaden er det først og fremst negative økonomiske konsekvenser som fremmes som grunn for å avvike krav om utarbeidelse av reguleringsplan.

– Et pålegg om at Ånesøyan Storhall AS må utarbeide en regulert reguleringsplan vil påføre prosjektet betydelige utfordringer; Økt økonomisk belastning i et allerede stramt budsjett, tippemiddelsøknaden vil sannsynligvis måtte utsettes et år, og det får konsekvenser for inngåelse av kontrakt med leverandører. Ved utsettelse med et år vil kostnadene høyst sannsynlig øke. Et års utsettelse vil også medføre endringer/utfordringer for allerede inngåtte sponsoravtaler, og det vil skape usikkerhet for det videre arbeid med å fullfinansiere en storhall i Ånesøyan, skriver Ånesøyan Storhall AS i sin søknad.

 

Området i Ånesøyan er avsatt til formål friområde i Kommuneplanens arealdel, og er i dag bebygd med idrettsanlegg og det er anlagt aktivitetsløyper. En storhall vil ikke øke mangfoldet i aktivitetstilbudet som målsetning i Kommuneplanens samfunnsdel, men vil være i tråd med målsetningen som går på økt fysisk aktivitet og mestring gjennom hele livet.

– Indirekte vil hallen kunne skape ledig rom for alternativ aktivitet, ved at det frigjøres ledig tid i Hemnehallen, og derigjennom øke mangfoldet i aktivitetstilbudet, mener rådmann Torger Aarvaag i Hemne kommune.

 

Bygget er stort i omkrets og det er høyt. Rådmannen mener allikevel at bygget vil ligge dempet i forhold til omgivelsene da det plasseres i en fordypning i terrenget.

– Det er kun mot øverste bebyggelse i Elvegata at deler av hallen vil rage høyere enn bakenforliggende terreng og bebyggelse. Annen bebyggelse med innsyn til hallen vil ligge jevnt med høyden eller høyere i terrenget enn hallen, mener rådmannen.

 

Ut i fra en samlet vurdering mener han at en dispensasjon ikke vil sette til side hensynet med reguleringskravet da tiltaket vil ha samme type aktivitet som i dag.

– Dispensasjon for økning av mønehøyde vil ut fra plasseringen ikke gi negative landskapsmessig og siktmessige konsekvenser for omgivelsene, mener Aarvaag.

Rådmannen mener bygget vil ligge dempet i forhold til omgivelsene. – Det er kun mot øverste bebyggelse i Elvegata at deler av hallen vil rage høyere enn bakenforliggende terreng og bebyggelse, skriver han i saksfremlegget.

Rådmannen mener bygget vil ligge dempet i forhold til omgivelsene.
– Det er kun mot øverste bebyggelse i Elvegata at deler av hallen vil rage høyere enn bakenforliggende terreng og bebyggelse, skriver han i saksfremlegget.

En del forsiktighetsregler må imidlertid tas:

– Det må vises forsiktighet ved opparbeiding av grunn i det østlige hjørnet på grunn av svartelistet art Slirekne (Slirekne er en plante innvandret fra Øst-Asia og som har kommet til Norge som hageplante. Er nå utbredt og lokalt vanlig langs kysten og inn i fjordene fra Østfold og nord til Salten. Sprer seg svært raskt vegetativt, og kan danne store bestander på få år, og sprer seg ofte til nye områder ved hageavfall. Red.anm.)

– Før det søkes om igangsettingstillatelse må det foretas en geoteknisk vurdering av fagkyndig person der det vurderes om det er behov for nærmere grunnundersøkelser for å sjekke at grunnforholdene tilfredsstiller kravet til sikkerhet ut fra den normale bruken.

– Annen bruk av hallen enn økt sportslig aktivitet, det vil si ikke-sportslige arrangementer som messer og lignende, vil kreve søknad om tillatelse til tiltak for bruksendring.

– Det skal utarbeides en trafikksikkerhetsplan for anleggsfasen som tar høyde for å ivareta støy og trafikksikkerhet for nærliggende bebyggelse, samt for skoleelever ved skolestart og skoleslutt. Trafikksikkerhetsplanen skal være godkjent av kommunen.

 

Formannskapet behandlet saken tirsdag hvor rådmannens tilråding ble vedtatt.

 

Av May S. Bjørkaas

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments

comments